Heber Phaleg Raau

Heber, Peleg, Reu,

Héber, Péleg, Rehu,

Heber, Peleg, Reghu,

Eber, Peleg, Regu,

Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor,

Heber, Peleg, Rehu,

Eberi, Pelegu, Reu,

Heber, Peleg, Réhu,

Heber, Peleg, Reú,

Eber, Peleg, Re'u,

Heber, Peleg, Rehu,

Eber, Peleg, Reu,

Eber, Peleg, Regu,

Héber, Péleg, Réu.

Eber, Peleg, Reu, Serug,

Eber, Peleg, Reu,

Ko Epere, ko Pereke, ko Reu;

Eber, Peleg, Rehu,

Евер, Фалек, Рагав,

Si Heber, si Peleg, si Reu;

เอเบอร์ เปเลก เรอู

Sê-lách sanh Hê-be, Hê-be sanh Bê-léc, Bê-léc sanh Rê-hu,

uEbhere, uPelege, uRehu,

希伯、法勒、拉吴、

希伯、法勒、拉吳、

沙 拉 生 希 伯 ; 希 伯 生 法 勒 ; 法 勒 生 拉 吴 ;

沙 拉 生 希 伯 ; 希 伯 生 法 勒 ; 法 勒 生 拉 吳 ;


ScriptureText.com