Enoch Matusale Lamech

Enoch, Mathusalem, Lamech,

Hénoc, Metuschélah, Lémec,

Henoch, Methusalah, Lamech,

Henoch, Methusalah, Lamech,

Henoch, Metusalah, Lamech,

Henog, Metusalag, Lameg,

Enoku, Methusalehu, Lameku,

Enoch, Matuzalém, Lámech,

Henoch, Metúšelach, Lámech,

Enok, Metusalem, Lemek,

Henoch, Methusalah, Lamech,

HXanohx, Metusxelahx, Lemehx,

Henok, Metusala, Lamek,

Énókh, Methuséláh, Lámekh.

Henoc, Metusela, Lemec;

Enoc, Methushelah, Lamec;

Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka;

Enoh, Metuşelah, Lemec,

Енох, Мафусал, Ламех,

Si Enoch, si Mathusalem, si Lamech,

เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค

Giê-rệt sanh Hê-nóc, Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la, Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc;

uEnoki, uMetusela, uLameki,

以诺、玛土撒拉、拉麦、

以諾、瑪土撒拉、拉麥、

雅 列 生 以 诺 ; 以 诺 生 玛 土 撒 拉 ; 玛 土 撒 拉 生 拉 麦 ;

雅 列 生 以 諾 ; 以 諾 生 瑪 土 撒 拉 ; 瑪 土 撒 拉 生 拉 麥 ;


ScriptureText.com