filii Seir Lothan Sobal Sebeon Ana Dison Eser Disan

Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, y Disán.

Fils de Séir: Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana, Dischon, Etser et Dischan. -

Und die Söhne Seirs: Lotan und Schobal und Zibeon und Ana und Dischon und Ezer und Dischan.

Die Kinder Seirs sind: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan.

Und die Söhne Seirs: Lotan, Schobal, Zibeon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan.

En die seuns van Se‹r was: Lotan en Sobal en S¡beon en Ana en Dison en Eser en Disan.

Bijtë e Seirit ishin Lotani, Shobali, Tsibeoni, Anahu, Dishoni, Etseri dhe Dishani.

Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.

Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.

Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan.

De kinderen van Seir nu waren Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana, en Dison, en Ezer, en Disan.

La filoj de Seir:Lotan, SXobal, Cibeon, Ana, Disxon, Ecer, kaj Disxan.

Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.

Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.

Ed i figliuoli di Seir furono Lotan, e Sobal, e Sibon, ed Ana, e Dison, ed Eser, e Disan.

Figliuoli di Seir: Lotan, Shobal, Tsibeon, Ana, Dishon, Etser e Dishan.

Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana.

Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer, şi Dişan. -

Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

At ang mga anak ni Seir: si Lotan at si Sobal at si Sibeon at si Ana, at si Dison at si Eser at si Disan.

บุตรชายของเสอีร์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

con trai của Sê -i-rơ là Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, Ði-sôn, Ét-xe, và Ði-san.

Oonyana bakaSehira nguLotan, noShobhali, noTsibheyon, noAna, noDishon, noEtsere, noDishan.

西珥的子孙(创36:20-30)西珥的儿子是罗坍、朔巴、祭便、亚拿、底顺、以察和底珊。

西珥的子孫(創36:20~30)西珥的兒子是羅坍、朔巴、祭便、亞拿、底順、以察和底珊。

西 珥 的 儿 子 是 罗 坍 、 朔 巴 、 祭 便 、 亚 拿 、 底 顺 、 以 察 、 底 珊 。

西 珥 的 兒 子 是 羅 坍 、 朔 巴 、 祭 便 、 亞 拿 、 底 順 、 以 察 、 底 珊 。


ScriptureText.com