filii Lothan Horri Humam soror autem Lothan fuit Thamna

Los hijos de Lotán: Hori, y Homam: y Timna fué hermana de Lotán.

Fils de Lothan: Hori et Homam. Soeur de Lothan: Thimna. -

Und die Söhne Lotans: Hori und Homam; und die Schwester Lotans: Timna.

Die Kinder Lotans sind: Hori, Homam; und Thimna war eine Schwester Lotans.

Und die Söhne Lotans: Chori und Homam und die Schwester Lotans, Timna.

En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna.

Bijtë e Lotanit ishin Hori dhe Hemani; Timna quhej e motra e Lotanit.

Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.

Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.

Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.

De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.

La filoj de Lotan:HXori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna.

Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.

Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.

Ed i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Homam; e la sorella di Lotan fu Timna.

Figliuoli di Lotan: Hori e Homam; e la sorella di Lotan fu Timna.

Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana.

Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. -

Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.

At ang mga anak ni Lotan: si Hori at si Homam: at si Timna ay kapatid na babae ni Lotan.

บุตรชายของโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้องสาวของโลทานชื่อทิมนา

con trai của Lô-than là Hô-ri và Hô-man; còn Thim-na là em gái Lô-than.

Oonyana bakaLotan ngamaHori, noHonam; udade boLotan nguTimna.

罗坍的儿子是何利、荷幔;罗坍的妹妹是亭纳。

羅坍的兒子是何利、荷幔;羅坍的妹妹是亭納。

罗 坍 的 儿 子 是 何 利 、 荷 幔 ; 罗 坍 的 妹 子 是 亭 纳 。

羅 坍 的 兒 子 是 何 利 、 荷 幔 ; 羅 坍 的 妹 子 是 亭 納 。


ScriptureText.com