Noe Sem Ham et Iafeth

Noé, Sem, Châm, y Japhet.

Noé, Sem, Cham et Japhet.

Noah, Sem, Ham, und Japhet.

Noah, Sem, Ham, Japheth.

Noah, Sem, Ham und Japhet.

Noag, Sem, Gam en Jafet.

Noeu, Semi, Kami dhe Jafeti.

Noé, Sem, Cham a Jáfet.

Noe, Šém, Chám a Jefet.

Noa, Sem, Kam og Jafet.

Noach, Sem, Cham en Jafeth.

Noa, SXem, HXam, kaj Jafet.

Noa, Sem, Ham ja Japhet.

Noé, Sém, Khám és Jáfet.

Noè, Sem, Cam, e Iafet.

Noè, Sem, Cam, e Jafet.

Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta.

Noe. Sem, Ham şi Iafet.

Ной, Сим, Хам и Иафет.

Si Noe, si Sem, si Cham, at si Japhet.

โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท

Lê-méc sanh Nô-ê, Nô-ê sanh Sem, Cham và Gia-phết.

uNowa, uShem, uHam, uYafete.

挪亚、挪亚生闪、含和雅弗。

挪亞、挪亞生閃、含和雅弗。

拉 麦 生 挪 亚 ; 挪 亚 生 闪 、 含 、 雅 弗 。

拉 麥 生 挪 亞 ; 挪 亞 生 閃 、 含 、 雅 弗 。


ScriptureText.com