filii Sobal Alian et Manaath et Ebal et Sepphi et Onam filii Sebeon Aia et Ana filii Ana Dison

Los hijos de Sobal: Alian, Manahach, Ebal, Sephi y Oman. Los hijos de Sibehom: Aia, y Ana.

Fils de Schobal: Aljan, Manahath, Ebal, Schephi et Onam. -Fils de Tsibeon: Ajja et Ana. -

Die Söhne Schobals: Aljan und Manachath und Ebal, Schephi und Onam. Und die Söhne Zibeons: Aja und Ana.

Die Kinder Sobals sind: Aljan, Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die Kinder Zibeons sind: Aja und Ana.

Die Söhne Schobals: Aljan, Manachat und Ebal, Schephi und Onam. Und die Söhne Zibeons:

Die seuns van Sobal was: Aljan en Man hat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van S¡beon was Aja en Ana.

Bijtë e Shobalit ishin Aliani, Manahathi, Ebali, Shefi dhe Onami. Ajahu dhe Anahu ishin bij të Tsibeonit.

Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.

Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.

Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana.

De kinderen van Sobal waren Aljan, en Manahath, en Ebal, Sefi en Onam; en de kinderen van Zibeon waren Aja en Ana.

La filoj de SXobal:Aljan, Manahxat, Ebal, SXefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon:Aja kaj Ana.

Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana.

Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.

I figliuoli di Sobal furono Alian, e Manahat, ed Ebal, e Sefi, ed Onam. Ed i figliuoli di Sibon furono Aia, ed Ana.

Figliuoli di Shobal: Alian, Manahath, Ebal, Scefi e Onam. Figliuoli di Tsibeon: Aiah e Ana.

Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha.

Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. -Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. -

Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.

Ang mga anak ni Sobal: si Alian at si Manahach at si Ebal, si Sephi at si Onam. At ang mga anak ni Sibeon: si Aia at si Ana.

บุตรชายของโชบาล ชื่อ เอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม บุตรชายของศิเบโอน ชื่อ อัยยาห์ และอานาห์

con trai của Sô-banh là A-li-an, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phi, và Ô-nam. con trai của Xi-bê-ôn là Ai-gia và A-na.

Oonyana bakaShobhali nguAleyan, noManahati, noEbhali, noShefi, no-Onam. Oonyana bakaTsibheyon nguAya noAna.

朔巴的儿子是亚勒、玛拿辖、以巴录、示非和阿南。祭便的儿子是亚雅和亚拿。

朔巴的兒子是亞勒、瑪拿轄、以巴錄、示非和阿南。祭便的兒子是亞雅和亞拿。

朔 巴 的 儿 子 是 亚 勒 文 、 玛 拿 辖 、 以 巴 录 、 示 非 、 阿 南 。 祭 便 的 儿 子 是 亚 雅 、 亚 拿 。

朔 巴 的 兒 子 是 亞 勒 文 、 瑪 拿 轄 、 以 巴 錄 、 示 非 、 阿 南 。 祭 便 的 兒 子 是 亞 雅 、 亞 拿 。


ScriptureText.com