filii Dison Amaran et Eseban et Iethran et Charan

Disón fué hijo de Ana: y los hijos de Disón; Hamrán, Hesbán, Ithran y Chêrán.

Fils d'Ana: Dischon. Fils de Dischon: Hamran, Eschban, Jithran et Keran. -

Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Hamran und Eschban und Jithran und Keran. -

Die Kinder Anas: Dison. Die Kinder Disons sind: Hamran, Esban, Jethran, Cheran.

Aija und Ana. Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Chamran, Eschban, Jitran und Keran.

Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran.

Dishoni ishte bir i Anahut. Bijtë e Dishonit ishin Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani.

Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.

Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.

Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran.

De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.

La filoj de Ana:Disxon. La filoj de Disxon:HXamran, Esxban, Jitran, kaj Keran.

Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.

Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.

Il figliuolo di Ana fu Dison. Ed i figliuoli di Dison furono Hamran, ed Esban, ed Itran, e Cheran.

Figliuoli di Ana: Dishon. Figliuoli di Dishon: Hamran, Eshban, Jthran e Keran.

Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.

Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. -

Дети Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.

Ang mga anak ni Ana: si Dison. At ang mga anak ni Dison: si Hamran at si Hesban at si Ithran at si Cheran.

บุตรชายของอานาห์ ชื่อ ดีโชน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน

con trai của A-na là Ði-sôn. con trai của Ði-sôn là Ham-ran, Ếch-ban, Dít-ran, và Kê-ran.

Oonyana baka-Ana nguDishon. Oonyana bakaDishon nguHamran, noEshbhan noItran noKeran.

亚拿的儿子是底顺。底顺的儿子是哈默兰、伊是班、益兰和基兰。

亞拿的兒子是底順。底順的兒子是哈默蘭、伊是班、益蘭和基蘭。

亚 拿 的 儿 子 是 底 顺 。 底 顺 的 儿 子 是 哈 默 兰 、 伊 是 班 、 益 兰 、 基 兰 。

亞 拿 的 兒 子 是 底 順 。 底 順 的 兒 子 是 哈 默 蘭 、 伊 是 班 、 益 蘭 、 基 蘭 。


ScriptureText.com