filii Eser Balaan et Zaban et Iacan filii Dison Us et Aran

Los hijos de Eser: Bilham, Zaaván, y Jaacán. Los hijos de Disán: Hus y Arán.

Fils d'Etser: Bilhan, Zaavan et Jaakan. -Fils de Dischan: Uts et Aran. -

Die Söhne Ezers: Bilhan und Saawan und Jaakan. Die Söhne Dischans: Uz und Aran.

Die Kinder Ezers sind: Bilhan, Saawan, Jaakan. Die Kinder Disans sind: Uz und Aran.

Und die Söhne Ezers: Bilhan, Saawan und Jaakan. Die Söhne Dischans: Uz und Aran.

Die seuns van Eser was: Bilhan en S „wan en J „kan. Die seuns van Disan was Us en Aran.

Bijtë e Etserit ishin Bilhani, Zaavani dhe Akani. Bijtë e Dishanit ishin Utsi dhe Arani.

Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.

Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.

Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.

De kinderen van Ezer waren Bilhan, en Zaavan, en Jaakan. De kinderen van Disan waren Uz en Aran.

La filoj de Ecer:Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La filoj de Disxan:Uc kaj Aran.

Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.

Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.

I figliuoli di Eser furono Bilham, e Zaavan, e Iaacan. I figliuoli di Disan furono Us, ed Aran.

Figliuoli di Etser: Bilhan, Zaavan, Jaakan. Figliuoli di Dishon: Uts e Aran.

Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.

Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.

Ang mga anak ni Eser: si Bilham, at si Zaavan, at si Jaacan. Ang mga anak ni Disan: si Hus at si Aran.

บุตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน

con trai của Ét-xe là Binh-han, Xa-van, và Gia-a-can. con trai của Ði-san là Uùt-xơ, và A-ran.

Oonyana bakaEtsere nguBhilehan noZavan noYakan. Oonyana bakaDishan ngu-Utse noAran.

以察的儿子是辟罕、撒番、耶亚干。底珊的儿子是乌斯和亚兰。

以察的兒子是辟罕、撒番、耶亞干。底珊的兒子是烏斯和亞蘭。

以 察 的 儿 子 是 辟 罕 、 撒 番 、 亚 干 。 底 珊 的 儿 子 是 乌 斯 、 亚 兰 。

以 察 的 兒 子 是 辟 罕 、 撒 番 、 亞 干 。 底 珊 的 兒 子 是 烏 斯 、 亞 蘭 。


ScriptureText.com