filii Iafeth Gomer Magog Madai et Iavan Thubal Mosoch Thiras

Los hijos de Japhet: Gomer, Magog, Dadai, Javán, Tubal, Mesec, y Thiras.

Fils de Japhet: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. -

Die Söhne Japhets: Gomer und Magog und Madai und Jawan und Tubal, und Mesech und Tiras.

Die Kinder Japheths sind diese: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras.

Die Söhne Japhets: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras.

Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

Bijtë e Jafetit ishin Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi.

Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.

Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.

De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras.

La filoj de Jafet:Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesxehx, kaj Tiras.

Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

I figliuoli di Iafet furono Gomer, e Magog, e Madai, e Iavan, e Tubal, e Mesec, e Tiras.

Figliuoli di Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mescec e Tiras.

Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha.

Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

Ang mga anak ni Japhet: si Gomer, at si Magog, at si Dadai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesec, at si Tiras.

บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra.

Oonyana bakaYafete nguGomere, noMagogi, noMadayi, noYavan, noTubhali, noMesheki, noTirasi.

雅弗的儿子是歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉。

雅弗的兒子是歌篾、瑪各、瑪代、雅完、土巴、米設、提拉。

雅 弗 的 儿 子 是 歌 篾 、 玛 各 、 玛 代 、 雅 完 、 土 巴 、 米 设 、 提 拉 。

雅 弗 的 兒 子 是 歌 篾 、 瑪 各 、 瑪 代 、 雅 完 、 土 巴 、 米 設 、 提 拉 。


ScriptureText.com