porro filii Gomer Aschenez et Rifath et Thogorma

Los hijos de Gomer: Askenaz, Riphath, y Thogorma.

Fils de Gomer: Aschkenaz, Diphat et Togarma. -

Und die Söhne Gomers: Askenas und Diphath und Togarma.

Die Kinder aber Gomers sind: Askenas, Riphath, Thogarma.

Und die Söhne Gomers: Aschkenas, Diphat und Togarma.

En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Tog rma.

Bijtë e Gomerit ishin Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu.

Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.

Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.

Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.

En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogarma.

La filoj de Gomer:Asxkenaz, Rifat, kaj Togarma.

Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma.

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.

Ed i figliuoli di Gomer furono Aschenaz, e Rifat, e Togarma.

Figliuoli di Gomer: Ashkenaz, Rifat Togarma.

Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.

Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. -

Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.

At ang mga anak ni Gomer: si Askenaz at si Riphath, at si Thogorma.

บุตรชายทั้งหลายของโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ði-phát, và Tô-ga-ma.

Oonyana bakaGomere nguAshekenazi, noDifati, noTogarma.

歌篾的儿子是亚实基拿、低法、陀迦玛。

歌篾的兒子是亞實基拿、低法、陀迦瑪。

歌 篾 的 儿 子 是 亚 实 基 拿 、 低 法 ( 创 十 章 三 节 作 利 法 ) 、 陀 迦 玛 。

歌 篾 的 兒 子 是 亞 實 基 拿 、 低 法 ( 創 十 章 三 節 作 利 法 ) 、 陀 迦 瑪 。


ScriptureText.com