Semmoth Arorites Helles Phallonites

Samoth de Arori, Helles Pelonita;

Schammoth, d'Haror. Hélets, de Palon.

Schammoth, der Haroriter; Helez, der Peloniter;

Sammoth, der Haroriter; Helez, der Peloniter;

Sammot, der Haroriter; Chelez, der Peloniter;

Sammot, die Harodiet; Heles, die Peloniet;

Shamothi nga Harori, Heletsi nga Peloni,

Sammot Charodský, Chelez Pelonský,

Šamót Harórský, Cheles Pelónský,

Haroriten Sjammot; Peloniten Helez;

Sammoth, de Harodiet; Helez, de Peloniet;

SXamot, la Harorano, HXelec, la Pelonano,

Samot Harorilainen, Heles Pelonilainen,

Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,

Sammot Harodita; Heles Pelonita;

Shammoth da Haror; Helets da Palon;

Ko Hamoto Harori, ko Herete Peroni;

Şamot, din Haror. Heleţ, din Palon.

Шамма Гародитянин; Херец Пелонитянин;

Si Samoth na Arorita, si Helles na Pelonita;

ชัมโมทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน

Sa-mốt, người Ha-rôn; Hê-lết, người Pha-ôn;

uShamoti waseHarodi; uHeletse umPelon;

哈律人沙玛、比伦人希利斯、

哈律人沙瑪、比倫人希利斯、

哈 律 人 沙 玛 , 比 伦 人 希 利 斯 ,

哈 律 人 沙 瑪 , 比 倫 人 希 利 斯 ,


ScriptureText.com