Iohel frater Nathan Mabar filius Agarai

Joel hermano de Nathán, Mibhar hijo de Agrai;

Joël, frère de Nathan. Mibchar, fils d'Hagri.

Joel, der Bruder Nathans; Mibchar, der Sohn Hagris;

Joel, der Bruder Nathans; Mibehar, der Sohn Hagris;

Joel, der Bruder Natans; Mibhar, der Sohn Hagris.

Joël, die broer van Natan; Mibhar, die seun van Hagri;

Joeli, vëllai i Nathanit, Mibhari, bir i Hagrit,

Joel bratr Nátanův, Mibchar syn Geri,

Jóel, bratr Nátanův, Mibchár, syn Hagrího,

Joel, Natans Broder; Mibhar, Hagritens Søn;

Joel, de broeder van Nathan; Mibhar, de zoon van Geri;

Joel, frato de Natan, Mibhxar, filo de Hagri,

Joel Natanin veli, Mibhar Hagrin poika,

Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia;

Ioel, fratello di Natan; Mibar, figliuolo di Hagri;

Joel, fratello di Nathan; Mibhar, figliuolo di Hagri;

Ko Hoera teina o Natana, ko Mipihara tama a Hakeri;

Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

Иоиль, брат Нафана; Мивхар, сын Гагрия;

Si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Agrai,

โยเอล น้องชายนาธัน มิบฮาร์ บุตรชายฮากรี

Giô-ên em của Na-than,; Mi-bê-ha, con trai của Ha-gơ-ri; Xê-léc là người Am-môn;

uYoweli umzalwana kaNatan; uMibhehare unyana kaHagri;

拿单的兄弟约珥、哈基利的儿子弥伯哈、

拿單的兄弟約珥、哈基利的兒子彌伯哈、

拿 单 的 兄 弟 约 珥 , 哈 基 利 的 儿 子 弥 伯 哈 ,

拿 單 的 兄 弟 約 珥 , 哈 基 利 的 兒 子 彌 伯 哈 ,


ScriptureText.com