Hanan filius Maacha et Iosaphat Mathanites

Hanán hijo de Maachâ, y Josaphat Mithnita;

Hanan, fils de Maaca. Josaphat, de Mithni.

Hanan, der Sohn Maakas; und Josaphat, der Mithniter;

Hanan, der Sohn Maachas; Josaphat, der Mithniter;

Chanan, der Sohn Maachas. Josaphat, der Mitniter.

Hanan, die seun van M „ga; en Josafat, die Mitniet;

Hanani, bir i Maakahut, Joshafati nga Mithni;

Chanan syn Maachův, a Jozafat Mitnejský,

dále Chánan, syn Maakův, a Jóšafat Mitnejský,

Hanan, Ma'akas Søn; Mitniten Josjafat;

Hanan, de zoon van Maacha, en Josafat, de Mithniet;

HXanan, filo de Maahxa, Josxafat, la Mitnido,

Hanan Maekan poika, Josaphat Mitniläinen,

Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát,

Hanan, figliuolo di Maaca; Giosafat Mitnita;

Hanan, figliuolo di Maaca; Joshafat da Mithni;

Ko Hanana tama a Maaka, ko Iohapata Mitini;

Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

Ханан, сын Маахи; Иосафат Мифниянин;

Si Hanan na anak ni Maacha, at si Josaphat na Mithnita;

ฮานัน บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน

Ha-nan, con trai của Ma-a-ca; Giô-sa-phát ở Mê-then;

uHanan unyana kaMahaka; noYoshafati waseMeten;

玛迦的儿子哈难、弥特尼人约沙法、

瑪迦的兒子哈難、彌特尼人約沙法、

玛 迦 的 儿 子 哈 难 , 弥 特 尼 人 约 沙 法 ,

瑪 迦 的 兒 子 哈 難 , 彌 特 尼 人 約 沙 法 ,


ScriptureText.com