et ait Nathan ad David omnia quae in corde tuo sunt fac Deus enim tecum est

Y Nathán dijo á David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo.

Nathan répondit à David: Fais tout ce que tu as dans le coeur, car Dieu est avec toi.

Und Nathan sprach zu David: Tue alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir.

Nathan sprach zu David: Alles was in deinem Herzen ist, das tue; denn Gott ist mit dir.

Alles, was in deinem Herzen ist, das tue, denn Gott ist mit dir!

Toe sê Natan vir Dawid: Doen alles wat in u hart is, want God is met u.

Nathani iu përgjegj Davidit: "Bëj të gjitha ato që ke në zemër, sepse Perëndia është me ty".

I řekl Nátan Davidovi: Cožkoli jest v srdci tvém, učiň; nebo Bůh s tebou jest.

Nátan Davidovi odvětil: Udělej vše, co máš na srdci, neboť Bůh je s tebou.

Natan svarede David: Gør alt, hvad din Hu står til, thi Gud er med dig!

Toen zeide Nathan tot David: Doe alles, wat in uw hart is, want God is met u.

Kaj Natan diris al David:CXion, kio estas sur via koro, faru, cxar Dio estas kun vi.

Natan sanoi Davidille: kaikki mikä sinun sydämessäs on, tee, sillä Herra on sinun kanssas.

Akkor monda Nátán Dávidnak: Valami a te szívedben van, cselekedd meg, mert az Isten veled leend.

E Natan disse a Davide: Fa’ tutto quello che tu hai in cuore; perciocchè Iddio è teco.

Nathan rispose a Davide: "Fa’ tutto quello che hai in cuore di fare, poiché Dio è teco".

Ano ra ko Natana ki a Rawiri, Meatia nga mea katoa i tou ngakau; kei a koe hoki te Atua.

Natan a răspuns lui David: ,,Fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.``

И сказал Нафан Давиду: все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог.

At sinabi ni Nathan kay David, Gawin mo ang buong nasa iyong kalooban; sapagka't ang Dios ay sumasaiyo.

และนาธันทูลดาวิดว่า "ขอพระองค์ทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์"

Na-than tâu với Ða-vít rằng: Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Ðức Chúa Trời ở cùng vua.

Wathi uNatan kuDavide, Konke okusentliziyweni yakho, kwenze, ngokuba uThixo unawe.

拿单对大卫说:“你可以照你的心意去作,因为 神与你同在。”

拿單對大衛說:“你可以照你的心意去作,因為 神與你同在。”

拿 单 对 大 卫 说 : 你 可 以 照 你 的 心 意 而 行 , 因 为   神 与 你 同 在 。

拿 單 對 大 衛 說 : 你 可 以 照 你 的 心 意 而 行 , 因 為   神 與 你 同 在 。


ScriptureText.com