filii autem Israhel Ruben Symeon Levi Iuda Isachar et Zabulon

ESTOS son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Issachâr, Zabulón,

Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon,

Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

Dies sind die Kinder Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon,

Das sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

Dit is die seuns van Israel: Ruben, S¡meon, Levi en Juda, Issaskar en S‚bulon,

Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,

Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,

Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zabulon,

Dezen zijn de kinderen van Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaschar en Zebulon,

Jen estas la filoj de Izrael:Ruben, Simeon, Levi, Jehuda, Isahxar, Zebulun,

Nämät ovat Israelin lapset: Ruben, Simeon, Levi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon,

Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

QUESTI furono i figliuoli d’Israele: Ruben, Simeone, Levi e Giuda; Issacar e Zabulon;

Questi sono i figliuoli d’Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon;

Ko nga tama enei a Iharaira; ko Reupena, ko Himiona, ko Riwai, ko Hura, ko Ihakara, ko Hepurona;

Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,

Ito ang mga anak ni Israel: si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda, at si Issachar, at si Zabulon;

ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของอิสราเอล คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน

Con trai của Y-sơ-ra-ên là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,

Ngabo aba oonyana bakaSirayeli: nguRubhen, noSimon, noLevi, noYuda, noIsakare, noZebhulon,

以色列的子孙

以色列的子孫以色列的兒子是:流本、西緬、利未、猶大、以薩迦、西布倫、

以 色 列 的 儿 子 是 流 便 、 西 缅 、 利 未 、 犹 大 、 以 萨 迦 、 西 布 伦 、

以 色 列 的 兒 子 是 流 便 、 西 緬 、 利 未 、 猶 大 、 以 薩 迦 、 西 布 倫 、


ScriptureText.com