Naasson quoque genuit Salma de quo ortus est Boez

Y Nahasón engendró á Salma, y Salma engendró á Booz;

Nachschon engendra Salma. Salma engendra Boaz.

Und Nachschon zeugte Salma, und Salma zeugte Boas,

Nahesson zeugte Salma. Salma zeugte Boas.

Und Nachschon zeugte Salma, Salma zeugte Boas.

En Nagson was die vader van Salma, en Salma van Boas;

Nahshonit i lindi Salma; Salmas i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi.

Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.

Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza.

Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;

En Nahesson gewon Salma, en Salma gewon Boaz.

Nahxsxon naskigis Salman; Salma naskigis Boazon;

Nahessson siitti Salman; Salma siitti Boaksen.

Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

E Nahasson generò Salma, e Salma generò Booz,

e Nahshon generò Salma; e Salma generò Boaz. Boaz generò Obed.

A na Nahahona ko Harama, na Harama ko Poaha;

Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;

At naging anak ni Nahason si Salma, at naging anak ni Salma si Booz;

นาโชนให้กำเนิดบุตรชื่อสัลมา สัลมาให้กำเนิดบุตรชื่อโบอาส

Na-ha-sôn sanh Sanh-ma,

UNashon wazala uSalima;

拿顺生撒门;撒门生波阿斯。

拿順生撒門;撒門生波阿斯。

拿 顺 生 撒 门 ; 撒 门 生 波 阿 斯 ;

拿 順 生 撒 門 ; 撒 門 生 波 阿 斯 ;


ScriptureText.com