Salma pater Bethleem Ariph pater Bethgader

Salma, padre de Beth-lehem; Hareph, padre de Beth-gader.

Salma, père de Bethléhem; Hareph, père de Beth-Gader.

Salma, der Vater von Bethlehem; Hareph, der Vater von Beth-Gader.

Salma, der Vater Bethlehems; Hareph, der Vater Bethgaders.

Salma, der Vater von Bethlehem, Chareph, der Vater von Beth-Gader.

Salma, die vader van Betlehem, Haref, die vader van Bet-Gader.

Salma, ati i Betlemit, dhe Harefi, ati i Beth-Gaderit.

Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.

Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu.

Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader.

Salma, de vader der Bethlehemieten; Haref, de vader van Beth-Gader.

Salma, fondinto de Bet-Lehxem, HXaref, fondinto de Bet-Gader.

Salma Betlehemin isä, Hareph Betgaderin isä.

Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

Salma, padre di Bet-lehem; Haref, padre di Bet-gader.

Salma, padre di Bethlehem; Haref, padre di Beth-Gader.

Ko Harama papa o Peterehema, ko Harepe papa o Petekarere.

Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.

Si Salma na ama ni Bethlehem, si Hareph na ama ni Beth-gader.

สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์

Sanh-ma tổ phụ của Bết-lê-hem; Ha-rép tổ phụ của Bết-ga-đe.

uSalima, uyise wabaseBhetelehem; uHarefe, uyise wabaseBhete-gadere.

伯利恒的父亲萨玛、伯迦得的父亲哈勒。

伯利恆的父親薩瑪、伯迦得的父親哈勒。

伯 利 恒 之 祖 萨 玛 , 伯 迦 得 之 祖 哈 勒 。

伯 利 恆 之 祖 薩 瑪 , 伯 迦 得 之 祖 哈 勒 。


ScriptureText.com