Asabamque et Ohol et Barachiam et Asadiam Iosabesed quinque

Y de Mesullam: Hasuba, Ohel, y Berechîas, Hasadía, y Jusabhesed; cinco en todos.

et Haschuba, Ohel, Bérékia, Hasadia, Juschab-Hésed, cinq.

und Haschuba und Ohel und Berekja und Hasadja, Juschab-Hesed, fünf.

dazu Hasuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Jusab-Hesed, die fünf.

und Chaschuba, Ohel, Berechja, Chasadja und Juschab-Chesed, fünf.

en H suba en Ohel en Ber‚gja en Has dja, Jusab-Hesed, vyf.

pastaj vinin Hashubahu, Oheli, Berekiahu, Hasadiahu dhe Jushab-Hasedi, gjithsej pesë.

Toho pak Chasuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jusabchesed, těch pět.

Dále Chašúba, Óhel, Berekjáš, Chasadjáš, Júšab-chesed, těchto pět.

Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab Hesed, fem.

En Hasuba, en Ohel, en Berechja, en Hasadja, Jusabhesed; vijf.

ankaux cxi tiuj kvin:HXasxuba, Ohel, Berehxja, HXasadja, kaj Jusxab- HXesed.

Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Jusabhesed; ne viisi.

És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.

Ed i figliuoli di Mesullam furono Hasuba, Ohel, e Berechia, ed Hasadia, e Iusab-hesed; cinque in tutto.

poi Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Jushab-Hesed, cinque in tutto.

Me Hahupa ano, me Ohere, me Perekia, me Hataria, me Tuhapa Hetere, tokorima.

şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.

At si Hasuba, at si Ohel, at si Berechias, at si Hasadia, at si Jusabhesed, lima.

ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเลด ห้าคนด้วยกัน

Lại có Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia, Du-sáp-Hê-rết, cộng là năm người.

noHashubha, no-Oheli, noBherekiya, noHasadiya, noYushabhi-hesede; bahlanu.

又有哈舒巴、阿黑、比利家、哈撒底、于沙.希悉等五人。

又有哈舒巴、阿黑、比利家、哈撒底、于沙.希悉等五人。

米 书 兰 的 儿 子 是 哈 舒 巴 、 阿 黑 、 比 利 家 、 哈 撒 底 、 于 沙 希 悉 , 共 五 人 。

米 書 蘭 的 兒 子 是 哈 舒 巴 、 阿 黑 、 比 利 家 、 哈 撒 底 、 于 沙 希 悉 , 共 五 人 。


ScriptureText.com