et in Bathuhel et in Orma et in Siceleg

Y en Bethuel, y en Horma, y en Siclag.

Bethuel, à Horma, à Tsiklag,

und in Bethuel und in Horma und in Ziklag,

Bethuel, Horma, Ziklag,

in Betuel, Chorma und Ziklag,

en in B‚tuel en Horma en Siklag

në Bethuel, në Hormah, në Tsiklag,

A v Betueli, v Horma a v Sicelechu,

v Bétúelu, Chormě a Siklagu,

Betuel, Horma, Ziklag,

En te Bethuel, en te Horma, en te Ziklag,

en Betuel, HXorma, kaj Ciklag,

Ja Betuelissa ja Hormassa ja Siklagissa,

Bétuelben, Hormában és Cziklágban,

ed in Betuel, ed in Horma, ed in Siclag, ed in Bet-marcabot,

a Bethuel, ad Horma, a Tsiklag,

I Petuere, i Horema, i Tikiraka;

La Betuel, la Horma, la Ţiclag,

в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,

At sa Bethuel, at sa Horma, at sa Siclag;

เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก

lại ở tại Bê-tu-ên, Họt-ma, và Xiếc-lác;

naseBhetuweli, naseHorma, naseTsikelage,

彼土利、何珥玛、洗革拉、

彼土利、何珥瑪、洗革拉、

彼 土 利 、 何 珥 玛 、 洗 革 拉 、

彼 土 利 、 何 珥 瑪 、 洗 革 拉 、


ScriptureText.com