Ziza quoque filius Sephei filii Allon filii Idaia filii Semri filii Samaia

Y Ziza hijo de Siphi, hijo de Allón, hijo de Jedaía, hijo de Simri, hijo de Semaías.

Ziza, fils de Schipheï, fils d'Allon, fils de Jedaja, fils de Schimri, fils de Schemaeja.

und Sisa, der Sohn Schipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:

Sisa, der Sohn Sipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Simris, des Sohnes Semajas:

und Sisa, der Sohn Schiphis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:

en Sisa, die seun van S¡fe‹, die seun van Allon, die seun van Jed ja, die seun van Simri, die seun van Sem ja --

Ziza, bir i Shifit, bir i Alonit, bir i Jedajahut, bir i Shimrit, bir i Shemajahut.

A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna Semaiášova.

a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova.

og Ziza, en Søn af Sjif'i, en Søn af Allon, en Søn af Jedaja, en Søn af Sjimri, en Søn af Sjemaja;

En Ziza, de zoon van Sifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Simri, den zoon van Semaja;

Ziza, filo de SXifi, filo de Alon, filo de Jedaja, filo de SXimri, filo de SXemaja.

Ja Sisa Siphin poika, Allonin pojan, Jedajan pojan, Simrin pojan, Semajan pojan:

Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia.

e Ziza, figliuolo di Sifi, figliuolo di Allon, figliuolo di Iedaia, figliuolo di Simri, figliuolo di Semaia;

Benaia, Ziza, figliuolo di Scifi, figliuolo di Allon, figliuolo di Jedaia, figliuolo di Scimri, figliuolo di Scemaia,

Ko Tita tama a Hipi, tama a Arono, tama a Ieraia, tama a Himiri, tama a Hemaia:

Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.

At si Ziza, na anak ni Siphi, na anak ni Allon, na anak ni Jedaia, na anak ni Simri, na anak ni Semaias.

ศีซาบุตรชายชิฟี ผู้เป็นบุตรชายอาโลน ผู้เป็นบุตรชายเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิมรี ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์

Xi-xa, con trai của Si-phi, cháu của A-lôn, chắt của Giê-đa-gia, chít của Sim-ri, là con trai của Sê-ma-gia.

noZiza unyana kaShifi, unyana ka-Alon, unyana kaYedaya, unyana kaShimri, unyana kaShemaya:

示非的儿子是细撒;示非是亚龙的儿子,亚龙是耶大雅的儿子,耶大雅是申利的儿子;申利是示玛雅的儿子。

示非的兒子是細撒;示非是亞龍的兒子,亞龍是耶大雅的兒子,耶大雅是申利的兒子;申利是示瑪雅的兒子。

示 非 的 儿 子 细 撒 。 示 非 是 亚 龙 的 儿 子 ; 亚 龙 是 耶 大 雅 的 儿 子 ; 耶 大 雅 是 申 利 的 儿 子 ; 申 利 是 示 玛 雅 的 儿 子 。

示 非 的 兒 子 細 撒 。 示 非 是 亞 龍 的 兒 子 ; 亞 龍 是 耶 大 雅 的 兒 子 ; 耶 大 雅 是 申 利 的 兒 子 ; 申 利 是 示 瑪 雅 的 兒 子 。


ScriptureText.com