Micha filius eius Reeia filius eius Baal filius eius

Michâ su hijo, Recaía su hijo, Baal su hijo;

Michée, son fils; Reaja, son fils; Baal, son fils;

dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal,

des Sohn war Micha; des Sohn war Reaja; des Sohn war Baal;

dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal,

sy seun Miga, sy seun Re ja, sy seun Ba„l,

bir i të cilit ishte Mikahu, bir i të cilit ishte Reajahi, bir i të cilit ishte Baali,

Mícha syn jeho, Reaiáš syn jeho, Bál syn jeho;

jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal

hans Søn Mika, hans Søn Reaja, hans Søn Ba'al

Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;

lia filo estis Mihxa, lia filo estis Reaja, lia filo estis Baal,

Hänen poikansa Miika, hänen poikansa Reaja, hänen poikansa Baal,

Mika ennek fia, Reája ennek fia, Baál ennek fia.

di cui fu figliuolo Mica, di cui fu figliuolo Reaia, di cui fu figliuolo Baal,

che ebbe per figliuolo Mica, ch’ebbe per figliuolo Reaia, ch’ebbe per figliuolo Baal,

Ko tana tama ko Mika; ko tana tama ko Reaia; ko tana tama ko Paara;

Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,

Si Micha na kaniyang anak, si Recaia na kaniyang anak, si Baal na kaniyang anak,

บุตรชายของชิเมอีคือมีคาห์ บุตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์ บุตรชายของเรอายาห์คือบาอัล

con trai của Si-mê -i là Mi-ca, con trai của Mi-ca là Rê-a-gia, con trai của Rê-a-gia là Ba-anh,

nguMika unyana wakhe, nguRehaya unyana wakhe, nguBhahali unyana wakhe,

示每的儿子是米迦,米迦的儿子是利.亚雅,利.亚雅的儿子是巴力,

示每的兒子是米迦,米迦的兒子是利.亞雅,利.亞雅的兒子是巴力,

示 每 的 儿 子 是 米 迦 ; 米 迦 的 儿 子 是 利 亚 雅 ; 利 亚 雅 的 儿 子 是 巴 力 ;

示 每 的 兒 子 是 米 迦 ; 米 迦 的 兒 子 是 利 亞 雅 ; 利 亞 雅 的 兒 子 是 巴 力 ;


ScriptureText.com