filii Levi Gersom Caath Merari

LOS hijos de Leví: Gersón, Coath, y Merari.

Fils de Lévi: Guerschom, Kehath et Merari.

Die Söhne Levis waren: Gersom, Kehath und Merari.

5:27 Die Kinder Levis waren: Gerson, Kahath und Merari.

Die Söhne Levis: Gerson, Kahat und Merari. Und die Söhne Kahats:

Die seuns van Levi was: Gerson, Kehat en Mer ri.

Bijtë e Levit ishin Gershomi, Kehathi dhe Merari.

Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.

Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.

Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.

De kinderen van Levi waren Gerson, Kahath en Merari.

La filoj de Levi:Gersxon, Kehat, kaj Merari.

Levin lapset: Gerson, Kahat ja Merari.

Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

I FIGLIUOLI di Levi furono Ghersom, Chehat, e Merari.

Figliuoli di Levi: Ghershom, Kehath e Merari.

Ko nga tama a Riwai; ko Kerehona, ko Kohata, ko Merari.

Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.

Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

Ang mga anak ni Levi: si Gerson, si Coath, at si Merari.

บุตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี

Con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.

Oonyana bakaLevi nguGershon, noKehati, noMerari.

大祭司的家谱利未的儿子是革顺、哥辖和米拉利。

大祭司的家譜利未的兒子是革順、哥轄和米拉利。

利 未 的 儿 子 是 革 顺 、 哥 辖 、 米 拉 利 。

利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。


ScriptureText.com