Ahitob genuit Sadoc et Sadoc genuit Sellum

Y Achîtob engendró á Sadoc, y Sadoc engendró á Sallum;

Achithub engendra Tsadok; Tsadok engendra Schallum;

und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Schallum,

5:38 Ahitob zeugte Zadok. Zadok zeugte Sallum.

Zadok zeugte Schallum,

en Ah¡tub van Sadok; en Sadok van Sallum;

Ahitubit i lindi Tsadoku; Tsadokut i lindi Shalumi;

Achitob zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Salluma.

jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.

Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum;

En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Sallum;

Ahxitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis SXalumon,

Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Sallumin.

Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot;

ed Ahitub generò Sadoc, e Sadoc generò Sallum,

Ahitub generò Tsadok; Tsadok generò Shallum;

Na Ahitupu ko Haroko, na Haroko ko Harumu;

Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;

Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;

At naging anak ni Achitob si Sadoc, at naging anak ni Sadoc si Sallum;

อาหิทูบให้กำเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กำเนิดบุตรชื่อชัลลูม

A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh Sa-lum;

uAhitubhi wazala uTsadoki uTsadoki wazala uShalum;

亚希突生撒督,撒督生沙龙,

亞希突生撒督,撒督生沙龍,

亚 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 沙 龙 ;

亞 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 沙 龍 ;


ScriptureText.com