Sellum genuit Helciam et Helcias genuit Azariam

Y Sallum engendró á Hilcías, é Hilcías engendró á Azarías;

Schallum engendra Hilkija; Hilkija engendra Azaria;

und Schallum zeugte Hilkija, und Hilkija zeugte Asarja,

5:39 Sallum zeugte Hilkia. Hilkia zeugte Asarja.

Schallum zeugte Hilkija, Hilkija zeugte Asarja,

en Sallum van Hilk¡a; en Hilk¡a van As rja;

Shalumit i lindi Hilkiahu; Hilkiahut i lindi Azariahu;

Sallum pak zplodil Helkiáše, Helkiáš pak zplodil Azariáše.

A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.

Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;

En Sallum gewon Hilkia, en Hilkia gewon Azarja;

SXalum naskigis HXilkijan, HXilkija naskigis Azarjan,

Sallum siitti Hilkian; Hilkia siitti Asarian.

Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;

e Sallum generò Hilchia, ed Hilchia generò Azaria,

Shallum generò Hilkija;

Na Harumu ko Hirikia, a na Hirikia ko Ataria;

Şalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria;

Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;

At naging anak ni Sallum si Hilcias, at naging anak ni Hilcias si Azarias;

ชัลลูมให้กำเนิดบุตรชื่อฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์ให้กำเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์

Sa-lum sanh Hinh-kia; Hinh-kia sanh A-xa-ria;

uShalum wazala uHilekiya; uHilekiya wazala uAzariya;

沙龙生希勒家,希勒家生亚撒利雅,

沙龍生希勒家,希勒家生亞撒利雅,

沙 龙 生 希 勒 家 ; 希 勒 家 生 亚 撒 利 雅 ;

沙 龍 生 希 勒 家 ; 希 勒 家 生 亞 撒 利 雅 ;


ScriptureText.com