filii ergo Levi Gersom Caath et Merari

Los hijos de Leví: Gersón, Coath, y Merari.

Fils de Lévi: Guerschom, Kehath et Merari.

Die Söhne Levis: Gersom, Kehath und Merari.

6:1 So sind nun die Kinder Levis diese: Gerson, Kahath, Merari.

Die Söhne Levis: Gersom, Kahat und Merari.

Die seuns van Levi was: Gersom, Kehat en Mer ri.

Bijtë e Levit ishin Gershomi, Kehathi dhe Merari.

Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari.

Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.

Levis ønner: Gerson, Kehat og Me'rari.

Zo zijn dan de kinderen van Levi: Gerson, Kahath en Merari.

La filoj de Levi:Gersxon, Kehat, kaj Merari.

Levin lapset: Gersom, Kahat ja Merari.

Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

I figliuoli di Levi adunque furono Ghersom, Chehat, e Merari.

Figliuoli di Levi: Ghershom, Kehath e Merari.

Ko nga tama a Riwai; ko Kerehoma, ko Kohata, ko Merari.

Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari. -

Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

Ang mga anak ni Levi: si Gersom, si Coath, at si Merari.

บุตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี

Con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.

Oonyana bakaLevi nguGershom, noKehati, noMerari.

利未的儿子是革顺、哥辖和米拉利。(本节在《马索拉抄本》为6:1)

利未的兒子是革順、哥轄和米拉利。(本節在《馬索拉抄本》為6:1)

利 未 的 儿 子 是 革 顺 、 哥 辖 、 米 拉 利 。

利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。


ScriptureText.com