filii Thaath filii Asir filii Abiasaph filii Core

Hijo de Thahat, hijo de Asir, hijo de Abiasaph, hijo de Core;

fils de Thachath, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Koré,

des Sohnes Tachaths, des Sohnes Assirs, des Sohnes Ebjasaphs, des Sohnes Korahs,

des Sohnes Thahaths, des Sohnes Assirs, des Sohnes Abiasaphs, des Sohnes Korahs,

des Sohnes Tachats, des Sohnes Assirs, des Sohnes Ebjasaphs, des Sohnes Korahs,

die seun van Tahat, die seun van Assir, die seun van bjasaf, die seun van Korag,

bir i Tahathit, bir i Asirit, bir i Ebiasafit, bir i Koreut,

Syna Tachatova, syna Assirova, syna Abiazafova, syna Chóre,

jeho syn Merajót, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achítúb,

en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora,

Den zoon van Tahath, den zoon van Assir, den zoon van Ebjasaf, den zoon van Korah,

filo de Tahxat, filo de Asir, filo de Ebjasaf, filo de Korahx,

Tahatin pojan, Assirin pojan, Abiasaphin pojan, Koran pojan,

Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia.

figliuolo di Tahat, figliuolo di Assir, figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di Core, figliuolo d’Ishar,

figliuolo di Tahath, figliuolo d’Assir, figliuolo d’Ebiasaf, figliuolo di Core, figliuolo di Jtsehar,

Tama a Tahata, tama a Ahiari tama a Epiahapa, tama a Koraha,

fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,

Na anak ni Thahat, na anak ni Asir, na anak ni Ahiasaph, na anak ni Core;

ผู้เป็นบุตรชายทาหัท ผู้เป็นบุตรชายอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์

Xô-phô-ni con trai của Ta-hát, Ta-hát con trai của Át-si, Át-si con trai của Ê-bi-a-sáp, Ê-bi-a-sáp con trai của Cô-rê,

unyana kaTahati, unyana ka-Asire, unyana ka-Abhiyasefu, unyana kaKora,

西番雅是他哈的儿子,他哈是亚惜的儿子,亚惜是以比雅撒的儿子,以比雅撒是可拉的儿子,

西番雅是他哈的兒子,他哈是亞惜的兒子,亞惜是以比雅撒的兒子,以比雅撒是可拉的兒子,

西 番 雅 是 他 哈 的 儿 子 ; 他 哈 是 亚 惜 的 儿 子 ; 亚 惜 是 以 比 雅 撒 的 儿 子 ; 以 比 雅 撒 是 可 拉 的 儿 子 ;

西 番 雅 是 他 哈 的 兒 子 ; 他 哈 是 亞 惜 的 兒 子 ; 亞 惜 是 以 比 雅 撒 的 兒 子 ; 以 比 雅 撒 是 可 拉 的 兒 子 ;


ScriptureText.com