Asan quoque et Bethsemes et suburbana eorum

A Asán con sus ejidos, y á Beth-semes con sus ejidos:

Aschan et sa banlieue, Beth-Schémesch et sa banlieue;

und Aschan und seine Bezirke, und Beth-Semes und seine Bezirke.

Asan und Beth-Semes mit ihren Vorstädten;

und Aschan und seine Weideplätze und Beth-Semes und seine Weideplätze.

en Asan met sy weiveld, en Bet-Semes met sy weiveld;

Ashani me tokat e tij për kullotë, Beth-Semeshu me tokat e tij për kullotë.

Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho.

Od pokolení Ašerova Mášal s pastvinami, Abdón s pastvinami,

Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:

En Asan en haar voorsteden, en Beth-Semes en haar voorsteden.

Asxanon kaj gxiajn antauxurbojn, Bet-SXemesxon kaj gxiajn antauxurbojn;

Asanin esikaupunkeinensa, ja Betsemeksen esikaupunkeinensa;

Asánt és annak legelõit, és Béth-Semest és annak legelõit.

ed Asan, col suo contado; e Betsemes, col suo contado.

Hashan col suo contado, Beth-Scemesh col suo contado;

Ko Ahana me ona wahi o waho ake, ko Petehemehe me ona wahi o waho ake:

Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;

и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,

At ang Asan pati ng mga nayon niyaon, at ang Beth-semes pati ng mga nayon niyaon:

อาชานพร้อมกับทุ่งหญ้า และเบธเชเมชพร้อมกับทุ่งหญ้า

A-san, với địa hạt nó; Bết-Sê-mết, với địa hạt nó.

neAshan namadlelo ayo, neBhete-shemeshe namadlelo ayo.

亚珊和属于亚珊的草场,伯.示麦和属于伯.示麦的草场。

亞珊和屬於亞珊的草場,伯.示麥和屬於伯.示麥的草場。

亚 珊 与 其 郊 野 , 伯 示 麦 与 其 郊 野 。

亞 珊 與 其 郊 野 , 伯 示 麥 與 其 郊 野 。


ScriptureText.com