filii Iephlat Phosech et Chamaal et Asoth hii filii Iephlat

Los hijos de Japhlet: Pasac, Bimhal, y Asvath. Aquestos los hijos de Japhlet.

Fils de Japhleth: Pasac, Bimhal et Aschvath. Ce sont là les fils de Japhleth. -

Und die Söhne Japhlets: Pasak und Bimhal und Aschwath. Das sind die Söhne Japhlets.

Die Kinder Japhlets waren: Pasach, Bimehal und Aswath; das waren die Kinder Japhlets.

Und die Söhne Japhlets: Pasach und Bimhal und Aschwat. Das sind die Söhne Japhlets.

En die seuns van Jaflet was: Pasag en Bimhal en Aswat; dit was die seuns van Jaflet.

Bijtë e Jafletit ishin Pasaku, Bimhali dhe Ashvathi. Këta ishin bijtë e Jefletit.

Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi.

Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi.

Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner.

De kinderen van Jaflet nu waren Pasach, en Bimhal, en Asvath; dit waren de kinderen van Jaflet.

La filoj de Jaflet:Pasahx, Bimhal, kaj Asxvat. Tio estas la filoj de Jaflet.

Japhletin lapset: Pasak, Bimhal ja Asvat: ne olivat Japhletin lapset.

Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.

Ed i figliuoli di Iaflet furono Pasac, e Bimhal, ed Asvat. Questi furono i figliuoli di Iaflet.

Figliuoli di Jaflet: Pasac, Bimhal ed Asvath. Questi sono i figliuoli di Jaflet.

A, ko nga tama a Taparete; ko Pahaka, ko Pimihara, ko Ahawata. Ko nga tama enei a Taparete.

Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sînt fiii lui Iaflet. -

Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.

At ang mga anak ni Japhlet si Pasac, at si Bimhal, at si Asvath. Ang mga ito ang mga anak ni Japhlet.

บุตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท เหล่านี้เป็นบุตรยาเฟล็ท

Con trai của Giát-phơ-lết là Pha-sác, Bim-hanh, và A-vát. Ðó là những con trai của Giáp-phơ-lết.

Oonyana bakaYafelete nguPasaki, noBhimhali, noAshevati. Ngabo abo oonyana bakaYafelete.

雅弗勒的儿子是巴萨、宾哈和亚施法;这些人是雅弗勒的儿子。

雅弗勒的兒子是巴薩、賓哈和亞施法;這些人是雅弗勒的兒子。

雅 弗 勒 的 儿 子 是 巴 萨 、 宾 哈 、 亚 施 法 。 这 都 是 雅 弗 勒 的 儿 子 。

雅 弗 勒 的 兒 子 是 巴 薩 、 賓 哈 、 亞 施 法 。 這 都 是 雅 弗 勒 的 兒 子 。


ScriptureText.com