et Zabadia et Mosollam et Ezeci et Heber

Y Zebadías, Mesullam, Hizchî, Heber;

Zebadja, Meschullam, Hizki, Héber,

Und Sebadja und Meschullam und Hiski und Heber,

Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

Und Sebadja, Meschullam, Chiski, Cheber,

en Seb dja en Mesullam en Hiski en Heber

Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi,

A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,

Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber,

Zebadja, Mesjullam' Hizki, Heber,

En Zebadja, en Mesullam, en Hizki, en Heber,

Zebadja, Mesxulam, HXizki, HXeber,

Sebadia, Mesullam, Hiski, Heber,

Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

E Zebadia, e Mesullam, e Hizchi, ed Heber,

Zebadia, Meshullam, Hizki, Heber,

Ko Teparia, ko Mehurama, ko Heteki, ko Hepere;

Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,

Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,

At si Zebadias, at si Mesullam, at si Hizchi, at si Heber.

เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์

Con trai của Eân-ba-anh là Xê-ba-đia, Mê-su-lam, Hi-ki, Hê-be,

OoZebhadiya, noMeshulam, noHizeki, noHebhere,

西巴第雅、米书兰、希西基、希伯、

西巴第雅、米書蘭、希西基、希伯、

西 巴 第 雅 、 米 书 兰 、 希 西 基 、 希 伯 、

西 巴 第 雅 、 米 書 蘭 、 希 西 基 、 希 伯 、


ScriptureText.com