et Iacim et Zechri et Zabdi

Y Jacim, Zichri, Zabdi;

Jakim, Zicri, Zabdi,

Und Jakim und Sichri und Sabdi,

Jakim, Sichri, Sabdi,

Und Jakim, Sichri, Sabdi,

en Jakim en Sigri en Sabdi

Jakimi, Zikri, Zabdi,

A Jakim, Zichri a Zabdi.

Jakím, Zikrí a Zabdí,

Jakim, Zikri, Zabdi,

En Jakim, en Zichri, en Zabdi,

Jakim, Zihxri, Zabdi,

Jakim, Sikri ja Saddi,

Jákim, Zikri, Zabdi,

E Iachim, e Zicri, e Zabdi,

Jakim, Zicri, Zabdi,

Ko Iakimi, ko Tikiri, ko Tapari;

Iachim, Zicri, Zabdi,

Иаким, Зихрий, Завдий,

At si Jacim, at si Zichri, at si Zabdi;

ยาคิม ศิครี ศับดี

Con trai của Si-mê -i là Gia-kim, Xiếc-ri, Xáp-đi,

OoYakim, noZikri, noZabhedi.

雅金、细基利、撒底、

雅金、細基利、撒底、

雅 金 、 细 基 利 、 撒 底 、

雅 金 、 細 基 利 、 撒 底 、


ScriptureText.com