Bacbacar quoque carpentarius et Galal et Mathania filius Micha filii Zechri filii Asaph

Y Bacbaccar, Heres, y Galal, y Mattanía hijo de Michâs, hijo de Zichri, hijo de Asaph;

Bakbakkar; Héresch; Galal; Matthania, fils de Michée, fils de Zicri, fils d'Asaph;

und Bakbakkar, Heresch und Galal; und Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asaphs;

und Bakbakkar, Heres und Galal und Matthanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asaphs,

und Bakbakar, Cheresch, Galal und Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asaphs;

en B kbakkar, Heres en Galal en M ttanja, die seun van Miga, die seun van Sigri, die seun van Asaf;

Bakbakari, Hereshi, Galali, Mataniahu, bir i Mikahut, bir i Zikrit, bir i Asafit;

A Bakbakar Cheres, a Galal, a Mataniáš syn Míchy, syna Zichri, syna Azafova.

Bakbakar, Chereš a Gálal, Matanjáš, syn Míky, syna Zikrího, syna Asafova.

Bakbakkar, Heresj, Galal, Mattanja en Søn af Mika, en Søn af Zikri, en Søn af Asaf,

En Bakbakkar, Heres, en Galal, en Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van Zichri, den zoon van Asaf;

kaj Bakbakar, HXeresx, Galal, Matanja, filo de Mihxa, filo de Zihxri, filo de Asaf,

Ja Bakbakkar, Heres, ja Galal, ja Mattania Miikan poika, Sikrin pojan, Asaphin pojan;

Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, ki Asáf fia vala.

E Bacbaccar, ed Heres, e Galal, e Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri, figliuolo di Asaf;

Bakbakkar, Heresh, Galal, Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri, figliuolo di Asaf;

Ko Pakapakakara, ko Herehe, ko Karara, ko Matania, tama a Mika, tama a Tikiri, tama a Ahapa;

Bacbacar; Hereş; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;

At si Bacbacar, si Heres, at si Galal, at si Mattania na anak ni Michas, na anak ni Zichri, na anak ni Asaph;

กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมีคา ผู้เป็นบุตรชายศิครี ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ

lại có Bác-ba-cát, Hê-re, Ga-la, Ma-tha-nia, đều là con trai của Mi-ca, cháu của Xiếc-ri, chắt của A-sáp;

nguBhakebhakare, noHereshe, noGalali; noMataniya unyana kaMika, unyana kaZikri, unyana ka-Asafu;

又有拔巴甲、黑勒施、迦拉和亚萨的曾孙、细基利的孙子、米迦的儿子玛探雅;

又有拔巴甲、黑勒施、迦拉和亞薩的曾孫、細基利的孫子、米迦的兒子瑪探雅;

有 拔 巴 甲 、 黑 勒 施 、 迦 拉 , 并 亚 萨 的 曾 孙 、 细 基 利 的 孙 子 、 米 迦 的 儿 子 玛 探 雅 ,

有 拔 巴 甲 、 黑 勒 施 、 迦 拉 , 並 亞 薩 的 曾 孫 、 細 基 利 的 孫 子 、 米 迦 的 兒 子 瑪 探 雅 ,


ScriptureText.com