Gedor quoque et Ahio et Zaccharias et Macelloth

Gedor, Ahio, Zachârias, y Micloth.

Guedor, Achjo, Zacharie et Mikloth.

und Gedor und Achjo und Sekarja und Mikloth;

Gedor, Ahjo, Sacharja, Mikloth;

und Gedor und Achjo und Sacharja und Miklot.

en Gedor en Agjo en Sagar¡a en Miklot.

Gedori, Ahio, Zakaria dhe Miklothi.

Ale Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot,

Gedór a Achjó, Zekarjáš a Miklót.

Gedor, Ajo, Zekarja og Miklot.

En Gedor, en Ahio, en Zacharja, en Mikloth.

Gedor, Ahxjo, Zehxarja, kaj Miklot.

Gedor, Ahio, Sakaria ja Miklot.

Gedor, Ahió, Zékária és Miklót.

e Baal, e Ner, e Nadab, e Ghedor, ed Ahio, e Zaccaria, e Miclot.

Baal, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio, Zaccaria e Mikloth. Mikloth generò Scimeam.

Ko Keroro, ko Ahio, ko Hakaraia, ko Mikiroto.

Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.

At si Gedor, at si Ahio, at si Zacharias, at si Micloth.

เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท

Ghê-đô, A-hi-ô, Xa-cha-ri, và Mích-lô.

noGedore, noAhiyo, noZekariya, noMikeloti.

基多、亚希约、撒迦利雅、米基罗。

基多、亞希約、撒迦利雅、米基羅。

基 多 、 亚 希 约 、 撒 迦 利 雅 、 米 基 罗 。

基 多 、 亞 希 約 、 撒 迦 利 雅 、 米 基 羅 。


ScriptureText.com