Othei filius Amiud filius Emri filii Omrai filii Bonni de filiis Phares filii Iuda

Urai hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imrai, hijo de Bani, de los hijos de Phares hijo de Judá.

Des fils de Pérets, fils de Juda: Uthaï, fils d'Ammihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani.

Uthai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, von den Söhnen Perez', des Sohnes Judas;

nämlich aus den Kindern des Perez, des Sohnes Juda's, war Uthai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis,

Utai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, von den Söhnen des Perez, des Sohnes Judas.

Utai, die seun van Amm¡hud, die seun van Omri, die seun van Imri, die seun van Bani, van die seuns van Peres, die seun van Juda;

Uthai, bir i Amihudit, bir i Omrit, bir i Imrit, bir i Banit nga pasardhësit e Peretsit, birit të Judës.

Uttai syn Amiuda, syna Amri, syna Imri, syna Bani, z synů Fáresových, syna Judova.

Útaj, syn Amíhuda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního ze synů Peresa, syna Judova.

Af Judæerne: Utaj, en Søn af Ammihud, en Søn af Omri, en Søn af Imri, en Søn af Bani, en af Judas Søn Perez's Sønner.

Uthai, de zoon van Ammihud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van de kinderen van Perez, den zoon van Juda.

Utaj, filo de Amihud, filo de Omri, filo de Imri, filo de Bani, el la idoj de Perec, filo de Jehuda;

Utal Ammihudin poika, Omrin pojan, Imrin pojan, Banin pojan, Peretsin Juudan pojan lapsista.

Utái, Ammihud fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérecz fiai közül való, ki Júda fia vala.

Utai, figliuolo di Ammihud, figliuolo di Omri, figliuolo d’Imri, figliuolo di Bani, de’ figliuoli di Fares, figliuolo di Giuda.

Dei figliuoli di Perets, figliuolo di Giuda: Uthai, figliuolo di Ammihud, figliuolo di Omri, figliuolo di Imri, figliuolo di Bani.

Ko Utai tama a Amihuru, tama a Omori, tama a Imiri, tama a Pani: no nga tama a Parete tama a Hura.

Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, – из сыновей Фареса, сына Иудина;

Si Urai, na anak ni Amiud, na anak ni Omri, na anak ni Imrai, na anak ni Bani, sa mga anak ni Phares na anak ni Juda.

คืออุธัยเป็นบุตรชายอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรชายอมรี ผู้เป็นบุตรชายอิมรี ผู้เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายยูดาห์

Về dòng Phê-lết, là con của Giu-đa, có U-thai, con trai của A-mi-hút, A-mi-hút con trai của Ôm-ri, Ôm-ri con trai của Im-ri, và Im-ri con trai của Ba-ni.

ngu-Utayi, unyana ka-Amihudi, unyana kaOmri, unyana kaImri, unyana kaBhani, koonyana bakaPeretse, unyana kaYuda.

犹大的儿子法勒斯的子孙中,有乌太;乌太是亚米忽的儿子,亚米忽是暗利的儿子;暗利是巴尼的儿子。

猶大的兒子法勒斯的子孫中,有烏太;烏太是亞米忽的兒子,亞米忽是暗利的兒子;暗利是巴尼的兒子。

犹 大 儿 子 法 勒 斯 的 子 孙 中 有 乌 太 。 乌 太 是 亚 米 忽 的 儿 子 ; 亚 米 忽 是 暗 利 的 儿 子 ; 暗 利 是 音 利 的 儿 子 ; 音 利 是 巴 尼 的 儿 子 。

猶 大 兒 子 法 勒 斯 的 子 孫 中 有 烏 太 。 烏 太 是 亞 米 忽 的 兒 子 ; 亞 米 忽 是 暗 利 的 兒 子 ; 暗 利 是 音 利 的 兒 子 ; 音 利 是 巴 尼 的 兒 子 。


ScriptureText.com