filius autem Ionathan Meribbaal et Meribbaal genuit Micha

E hijo de Jonathán fué Merib-baal, y Merib-baal engendró á Michâ.

Fils de Jonathan: Merib-Baal. Merib-Baal engendra Michée.

Und der Sohn Jonathans war Merib-Baal; und Merib-Baal zeugte Micha.

Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal aber zeugte Micha.

Und der Sohn Jonatans war Meribbaal, und Meribbaal zeugte Micha.

En die seun van Jonatan was Merib-baäl, en Merib-baäl was die vader van Miga.

Biri i Jonathanit ishte Merib-Baali dhe Merib-Baalit i lindi Mikahu.

Syn pak Jonatův Meribbál, a Meribbál zplodil Mícha.

Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.

Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.

En Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.

La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mihxan.

Ja Meribbaal oli Jonatanin poika; ja Meribbaal siitti Miikan.

Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát.

E il figliuolo di Gionatan fu Merib-baal; e Merib-baal generò Mica.

Il figliuolo di Gionathan fu Merib-Baal, e Merib-Baal generò Mica.

Ko te tama a Honatana, ko Meripaara: whanau ake ta Meripaara, ko Mika.

Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.

At ang anak ni Jonathan ay si Merib-baal; at naging anak ni Merib-baal si Micha.

บุตรชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กำเนิดบุตรชื่อมีคาห์

Con trai Giô-na-than là Mê-ri-Banh; Mê-ri-Banh sanh Mi-ca.

Unyana kaYonatan nguMeribhi-bhahali; uMeribhi-bhahali wazala uMika.

约拿单的儿子是米力.巴力;米力.巴力生米迦。

約拿單的兒子是米力.巴力;米力.巴力生米迦。

约 拿 单 的 儿 子 是 米 力 巴 力 ( 即 米 非 波 设 ) ; 米 力 巴 力 生 米 迦 。

約 拿 單 的 兒 子 是 米 力 巴 力 ( 即 米 非 波 設 ) ; 米 力 巴 力 生 米 迦 。


ScriptureText.com