porro de filiis Beniamin Salo filius Mosollam filii Oduia filii Asana

Y de los hijos de Benjamín: Sallu hijo de Mesullam, hijo de Odavía, hijo de Asenua;

Des fils de Benjamin: Sallu, fils de Meschullam, fils d'Hodavia, fils d'Assenua;

Und von den Söhnen Benjamins: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes Hodawjas, des Sohnes Hassenuas;

von den Kindern Benjamin: Sallu, der Sohn Mesullams, des Sohnes Hodavjas, des Sohnes Hasnuas,

Und von den Kindern Benjamin: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes Hodawjas, des Sohnes Hassenuas;

en van die seuns van Benjamin: Sallu, die seun van Mesullam, die seun van Hod wja, die seun van Hassenua,

Nga bijtë e Beniaminit: Salu, bir i Meshulamit, birit të Hodavias, birit të Hasenahit;

Z synů pak Beniaminových: Sallu syn Mesullama, syna Hodavia, syna Hasenuova,

Ze synů Benjamínových Salú, syn Mešuláma, syna Hódavjáše, syna Hasenuova,

Af Benjaminiterne: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af Hodavja, en Søn af Hassenua;

En van de kinderen van Benjamin waren Sallu, de zoon van Mesullam, den zoon van Hodavja, den zoon van Hassenua;

el la Benjamenidoj:Salu, filo de Mesxulam, filo de Hodavja, filo de Hasenua,

Benjaminin lapsista, Sallu Mesullamin poika, Hodavian pojan, Hassenuan pojan,

A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia.

E de’ figliuoli di Beniamino: Sallu, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Hodavia, figliuolo di Hassenua;

Dei figliuoli di Beniamino: Sallu, figliuolo di Meshullam, figliuolo di Hodavia, figliuolo di Hassena;

O nga tama a Pineamine; ko Haru tama a Mehurama, tama a Horawia, tama a Hahenua;

Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сынГассенуи;

At sa mga anak ni Benjamin: si Sallu, na anak ni Mesullam, na anak ni Odavia, na anak ni Asenua;

จากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายหัสเสนูอาห์

Về dòng Bên-gia-min, có Sa-lu, con trai của Mê-su-lam; Mê-su-lam, con trai của Hô-đa-via; Hô-đa-via, con trai của A-sê-nu-a;

Koonyana bakaBhenjamin: nguSalu unyana kaMeshulam, unyana kaHodafiya, unyana kaHasenuwa,

便雅悯的子孙中,有哈西努的曾孙、何达威雅的子孙、米书兰的儿子撒路;

便雅憫的子孫中,有哈西努的曾孫、何達威雅的子孫、米書蘭的兒子撒路;

便 雅 悯 人 中 有 哈 西 努 的 曾 孙 、 何 达 威 雅 的 孙 子 、 米 书 兰 的 儿 子 撒 路 ,

便 雅 憫 人 中 有 哈 西 努 的 曾 孫 、 何 達 威 雅 的 孫 子 、 米 書 蘭 的 兒 子 撒 路 ,


ScriptureText.com