quem Sidonii Sarion vocant et Amorrei Sanir

(Los Sidonios llaman á Hermón Sirión; y los Amorrheos, Senir:)

les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Senir,

(die Zidonier nennen den Hermon Sirjon, und die Amoriter nennen ihn Senir):

(welchen die Sidoniter Sirjon heißen, aber die Amoriter heißen ihn Senir),

(die Zidonier hießen den Hermon Sirjon, aber die Amoriter hießen ihn Senir),

die Sidoniërs noem Hermon Sirjon; maar die Amoriete noem dit Senir --

(Hermoni quhet Sirion nga Sidonët dhe Senir nga Amorejtë),

(Sidonští říkají Hermonu Sarion, a Amorejští říkají jemu Sanir),

(Chermón nazývají Sidónci Sirjón a Emorejci jej nazývají Senír.)

Zidonierne kalder Hermon Sirjon, men Amoriterne kalder det Senir

(De Zidoniers noemen Hermon Sirjon; maar de Amorieten noemen hem Senir.)

(la Cidonanoj nomas HXermonon Sirjon, kaj la Amoridoj nomas gxin Senir),

Sidonilaiset kutsuivat Hermonin Sirioniksi, mutta Amorilaiset kutsuivat sen Seniriksi,

(A Sidoniak a Hermont Szirjonnak, az Emoreusok pedig Szenirnek hívják.)

i Sidonii chiamano Hermon Sirion, ma gli Amorrei lo chiamano Senir

(il quale Hermon i Sidonii chiamano Sirion, e gli Amorei Senir),

Ko Heremona i huaina e nga Haironi ko Hiriona; na nga Amori ia i hua ko Heniri;

(Sidoniţii zic Hermonului Sirion, şi Amoriţii îl numesc Senir),

Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Аморреи называют его Сениром, –

(Na siyang Hermon ay tinatawag ng mga taga Sidon na Sirion, at tinatawag ng mga Amorrheo na Senir):

(ภูเขาเฮอร์โมนนั้นชาวไซดอนเรียกชื่อว่าสีรีออน และชาวอาโมไรต์เรียกชื่อว่าเสนีร์)

(dân Si-đôn gọi núi Hẹt-môn là Si-ri-ôn; còn dân A-mô-rít đặt tên là Sê-ni-rơ);

(amaTsidon athi iHermon leyo yiSiriyon, ke ama-Amori athi yiSenire),

(西顿人称黑门山为西连,亚摩利人却称它为示尼珥。)

(西頓人稱黑門山為西連,亞摩利人卻稱它為示尼珥。)

( 这 黑 门 山 , 西 顿 人 称 为 西 连 , 亚 摩 利 人 称 为 示 尼 珥 ) ,

( 這 黑 門 山 , 西 頓 人 稱 為 西 連 , 亞 摩 利 人 稱 為 示 尼 珥 ) ,


ScriptureText.com