et Phorata et Adalia et Aridatha

Y á Phoratha y á Ahalía, y á Aridatha,

Poratha, Adalia, Aridatha,

und Poratha und Adalja und Aridatha

Poratha, Adalja, Aridatha,

Dalphon, Aspata, Porata,

en Por ta en Ad lja en Arid ta,

Porathan, Adalian, Aridathan,

A Porata, Adalia i Aridata,

a Póratu a Adalju a Arídatu

Porata, Adalja, Aridata,

En Poratha, en Adalia, en Aridatha,

Poratan, Adaljan, Aridatan,

Poratan, Adalian, Aridatan,

Porátát, Adáliát és Aridátát.

ed Adalia, ed Aridata,

Adalia, Aridatha,

Ko Porata, ko Araria, ko Arirata,

Porata, Adalia, Aridata,

и Порафу и Адалью и Аридафу,

At si Phoratha, at si Ahalia, at si Aridatha.

และโปราธา และอาดัลยา และอารีดาธา

Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha,

noPorata, noAdaliya, noAridata,

破拉他、亚大利雅、亚利大他、

破拉他、亞大利雅、亞利大他、

破 拉 他 、 亚 大 利 雅 、 亚 利 大 他 、

破 拉 他 、 亞 大 利 雅 、 亞 利 大 他 、


ScriptureText.com