Ruben Symeon Levi Iuda

Rubén, Simeón, Leví y Judá;

Ruben, Siméon, Lévi, Juda,

Ruben, Simeon, Levi und Juda;

Ruben, Simeon, Levi, Juda,

Ruben, Simeon, Levi und Juda;

Ruben, S¡meon, Levi en Juda;

Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda,

Ruben, Simeon, Léví a Juda;

Rúben, Šimeón, Lévi a Juda,

Ruben, Simeon, Levi og Juda,

Ruben, Simeon, Levi, en Juda;

Ruben, Simeon, Levi, kaj Jehuda;

Ruben, Simeon, Levi ja Juuda.

Rúben, Simeon, Lévi és Júda;

Ruben, Simeone, Levi, e Giuda;

Ruben, Simeone, Levi e Giuda;

Ko Reupena, ko Himiona, ko Riwai, ko Hura,

Ruben, Simeon, Levi, Iuda,

Рувим, Симеон, Левий и Иуда,

Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda;

คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์

Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa;

uRubhen, uSimon, uLevi noYuda;

流本、西缅、利未、犹大、

流本、西緬、利未、猶大、

有 流 便 、 西 缅 、 利 未 、 犹 大 、

有 流 便 、 西 緬 、 利 未 、 猶 大 、


ScriptureText.com