Dan et Nepthalim Gad et Aser

Dan y Nephtalí, Gad y Aser.

Dan, Nephthali, Gad et Aser.

Dan und Naphtali, Gad und Aser.

Dan, Naphthali, Gad, Asser.

Dan und Naphtali, Gad und Asser.

Dan en N ftali, Gad en Aser.

Dani dhe Naftali, Gadi dhe Asheri.

Dan a Neftalím, Gád a Asser.

Dan a Neftalí, Gád a Ašer.

Dan og Naftali, Gad og Aser.

Dan en Nafthali, Gad en Aser.

Dan kaj Naftali, Gad kaj Asxer.

Dan, Naphtali, Gad ja Asser.

Dán és Nafthali, Gád és Áser.

Dan, Neftali, Gad, e Aser.

Dan e Neftali, Gad e Ascer.

Ko Rana, ko Napatari, ko Kara, ko Ahera.

Dan, Neftali, Gad şi Aşer.

Дан и Неффалим, Гад и Асир.

Si Dan at si Nephtali, si Gad at si Aser.

ดาน และนัฟทาลี กาดและอาเชอร์

Ðan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

uDan noNafetali, uGadi noAshere.

但、拿弗他利、迦得、亚设。

但、拿弗他利、迦得、亞設。

但 、 拿 弗 他 利 、 迦 得 、 亚 设 。

但 、 拿 弗 他 利 、 迦 得 、 亞 設 。


ScriptureText.com