rex Herma unus rex Hered unus

El rey de Horma, otro: el rey de Arad, otro:

le roi de Horma, un; le roi d'Arad, un;

der König von Horma: einer; der König von Arad: einer;

der König zu Horma, der König zu Arad, {~}

der König von Horma, der König von Arad,

die koning van Horma, een; die koning van Arad, een;

mbreti i Hormahut, një; mbreti i Aradit, një;

Král Horma jeden, král Arad jeden;

král chormský jeden, král aradský jeden,

Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;

De koning van Horma, een; de koning van Harad, een;

la regxo de HXorma, unu; la regxo de Arad, unu;

Horman kuningas, yksi; Aradin kuningas, yksi;

Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;

un re di Horma; un re di Arad;

il re di Horma, il re di Arad,

Ko te kingi o Horema tetahi; ko te kingi o Arara tetahi;

împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul;

один царь Хормы, один царь Арада,

Ang hari sa Horma, isa; ang hari sa Arad, isa;

กษัตริย์เมืองโฮรมาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์เมืองอาราดองค์หนึ่ง

vua Họt-ma, vua A-rát,

ngukumkani waseHorma, emnye;

一个是何珥玛王,一个是亚拉得王,

一個是何珥瑪王,一個是亞拉得王,

一 个 是 何 珥 玛 王 , 一 个 是 亚 拉 得 王 ,

一 個 是 何 珥 瑪 王 , 一 個 是 亞 拉 得 王 ,


ScriptureText.com