et ab Esebon usque Ramoth Masphe et Batanim et a Manaim usque ad terminos Dabir

Y desde Hesbón hasta Ramath-mispe, y Betonim; y desde Mahanaim hasta el término de Debir:

depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitspé et Bethonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir,

und von Hesbon bis Ramath-Mizpe und Betonim, und von Machanaim bis an die Grenze von Lidebir;

und von Hesbon bis gen Ramath-Mizpe und Betonim, und von Mahanaim bis an die Grenze Debirs,

Und es reichte von Hesbon bis gen Ramat-Mizpe und Betonim, und von Mahanaim bis an das Gebiet von Debir;

van Hesbon af tot by Ramat-Mispe en B‚tonim; en van Mahan im af tot by die grens van L¡dbir;

dhe nga Heshboni deri në Ramath-Mitspah dhe Betonim, dhe nga Mahanaimi deri në kufirin e Debirit,

A od Ezebon až do Rámot, Masfe a Betonim, a od Mahanaim až ku pomezí Dabir;

a od Chešbónu až k Ramat-mispě a Betonímu a od Machanajimu až k pomezí Lidbiru,

og Landet fra Hesjbon til Ramat-Mizpe og Betonim, og fra Mahanajim til Lodebars Landemærke;

En van Hesbon af tot Ramath-Mizpa en Betonim; en van Mahanaim tot aan de landpale van Debir;

kaj de HXesxbon gxis Ramat-Micpe, kaj Betonim; kaj de Mahxanaim gxis la limo de Debir;

Ja Hesbonista RamatMitspeen ja Betoniimiin asti, ja Mahanaimista Debirin rajaan asti,

És Hesbontól fogva Ramath-Miczpéig és Betónimig, meg Mahanáimtól Debir határáig.

e da Hesbon fino a Ramatmispe, e Betonim; e da Mahanaim fino a’ confini di Debir;

da Heshbon fino a Ramath-Mitspè e Betonim, da Mahanaim sino al confine di Debir,

I Hehepona hoki a tae noa ki Ramata Mihipe, ki Petonimi; i Mahanaima a tae noa ki te rohe o Repiri:

dela Hesbon pînă la Ramat-Miţpe şi Betonim, dela Mahanaim pînă la hotarul Debirului,

и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов Давира,

At mula sa Hesbon hanggang sa Ramathmizpe, at sa Betonim; at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Debir.

ตั้งแต่เมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามัทมิสเปห์และเบโทนิม และตั้งแต่มาหะนาอิมจนถึงเขตแดนเดบีร์

và từ Hết-bôn cho đến Ra-mát-Mít-bê, cùng Bê-tô-nim; đoạn từ Ma-ha-na-im cho đến bờ cõi Ðê-bia.

wathabathela eHeshbhon, wesa eRamatimitsepe, neBhetonim; wathabathela eMahanayim, wesa emdeni weLidebhiri; nasentilini:

从希实本直到拉抹.米斯巴和比多宁,又从玛哈念直到底璧的境界;

從希實本直到拉抹.米斯巴和比多寧,又從瑪哈念直到底璧的境界;

从 希 实 本 到 拉 抹 米 斯 巴 和 比 多 宁 , 又 从 玛 哈 念 到 底 璧 的 境 界 ,

從 希 實 本 到 拉 抹 米 斯 巴 和 比 多 寧 , 又 從 瑪 哈 念 到 底 璧 的 境 界 ,


ScriptureText.com