Delean et Mesfa et Iecthel

Y Dilán, y Mizpa, y Jocteel,

Dilean, Mitspé, Joktheel,

und Dilhan und Mizpe und Joktheel,

Dilean, Mizpe, Joktheel,

Zenan, Hadasa, Migdal-Gad, Dilean,

en Dilean en Mispe en Jokteël,

Dileani, Mitspahu, Joktheeli,

Delean a Masfa, a Jektehel;

Dilean, Mispe a Jokteel,

Dilan, Mizpe, Jokte'el,

En Dilan, en Mizpa, en Jokteel,

kaj Dilan kaj Micpe kaj Jokteel,

Dilean, Mitspe, Jokteel;

Dilán, Miczpe és Jokteél;

e Dilan, e Mispe, e Iocteel;

Dilean, Mitspe, Iokteel,

Ko Rireana, ko Mihipe, ko Iokoteere,

Dilean, Miţpe, Iocteel,

Дилеан, Мицфе и Иокфеил,

At Dilan, at Mizpe, at Jocteel,

ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล

Ði-lan, Mít-bê, Giốc-thê-ên,

neDilan, neMizpa, neYoketeli;

底连、米斯巴、约帖、

底連、米斯巴、約帖、

底 连 、 米 斯 巴 、 约 帖 、

底 連 、 米 斯 巴 、 約 帖 、


ScriptureText.com