Ammatha et Cariatharbe haec est Hebron et Sior civitates novem et villae earum

Y Humta, y Chîriath-arba, que es Hebrón, y Sior; nueve ciudades con sus aldeas.

Humta, Kirjath-Arba, qui est Hébron, et Tsior; neuf villes, et leurs villages.

und Humta und Kirjath-Arba, das ist Hebron, und Zior: neun Städte und ihre Dörfer.

Humta, Kirjath-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer.

Kirjat-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer.

en Humta en Kirjat-Arba, dit is Hebron, en Sior: nege stede met hulle dorpe;

Humtahu, Kirjath-Arba (domethënë Hebroni) dhe Tsiori: nëntë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.

Chumta, Kirjat-arba, což je Chebrón, a Síor, devět měst a jejich dvorce. -

Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

En Humta, en Kirjath-Arba, die is Hebron, en Zior; negen steden en haar dorpen.

kaj HXumta kaj Kirjat-Arba (tio estas HXebron) kaj Cior; naux urboj kaj iliaj vilagxoj.

Humta, KirjatArba, se on Hebron, Zior: yhdeksän kaupunkia ja heidän kylänsä;

Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.

e Humta, e Chiriat-Arba, che è Hebron, e Sior; nove città, con le lor villate.

Humta, Kiriath-Arba, che è Hebron, e Tsior: nove città e i loro villaggi;

Ko Humuta, ko Kiriata Arapa, ara ko Heperona, ko Tioro; e iwa nga pa, me nga kainga o aua pa.

Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi, şi satele lor.

Хумта, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор: девять городов с их селами.

At Humta, at Chiriath-arba (na siyang Hebron), at Sior; siyam na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.

ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย

Hum-ta, Ki-ri-át-a-ra-ba, tức là Hếp-rôn và Si-ô: hết thảy chín thành với các làng của nó;

neHumta, neKiriyati ka-Arbha (yiHebron ke leyo); neTsihore: imizi esithoba inemizana yayo.

宏他、基列.亚巴(基列.亚巴就是希伯仑)、洗珥,共九座城,还有属于这些城的村庄。

宏他、基列.亞巴(基列.亞巴就是希伯崙)、洗珥,共九座城,還有屬於這些城的村莊。

宏 他 、 基 列 亚 巴 ( 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 ) 、 洗 珥 , 共 九 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。

宏 他 、 基 列 亞 巴 ( 基 列 亞 巴 就 是 希 伯 崙 ) 、 洗 珥 , 共 九 座 城 , 還 有 屬 城 的 村 莊 。


ScriptureText.com