Maon et Chermel et Zif et Iotae

Maón, Carmel, y Ziph, y Juta,

Maon, Carmel, Ziph, Juta,

Maon, Karmel und Siph und Juta,

Maon, Karmel, Siph, Jutta,

Maon, Karmel, Siph, Juta, Jesreel,

Maon, Karmel en Sif en Jutta,

Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu,

Maon, Karmel a Zif, a Juta;

Maón, Karmel, Zíf a Júta,

Maon, Karmel, Zif, Jutta,

Maon, Karmel, en Zif, en Juta,

Maon, Karmel kaj Zif kaj Juta

Maon, Karmel, Siph, Juta;

Maón, Karmel, Zif és Júta;

Poi Maon, e Carmel, e Zif, e Iuta;

Maon, Carmel, Zif, Iuta,

Ko Maono, ko Karamere, ko Tiwhi, ko Iutaha,

Maon, Carmel, Zif, Iuta,

Маон, Кармил, Зиф и Юта,

Maon, Carmel, at Ziph, at Juta,

มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์

Ma-ôn, Cạt-mên, Xíp, Giu-ta,

IMahon, iKarmele, neZifi, neYuta,

又有玛云、迦密、西弗、淤他、

又有瑪雲、迦密、西弗、淤他、

又 有 玛 云 、 迦 密 、 西 弗 、 淤 他 、

又 有 瑪 雲 、 迦 密 、 西 弗 、 淤 他 、


ScriptureText.com