Ahin et Remmon et Athar et Asan civitates quattuor et villae earum

Aín, Rimmón, Eter, y Asán; cuatro ciudades con sus aldeas:

Aïn, Rimmon, Ether, et Aschan, quatre villes, et leurs villages;

Ain, Rimmon und Ether und Aschan: vier Städte und ihre Dörfer;

Ain, Rimmon, Ehter, Asan. Das sind vier Städte und ihre Dörfer.

Das sind vier Städte und ihre Dörfer.

Ajin, Rimmon en Eter en Asan: vier stede met hulle dorpe;

Ainin, Rimonin, Etherin dhe Ashanin: katër qytete me fshatrat e tyre,

Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;

Ajin, Rimón, Eter a Ašan, čtyři města i s dvorci.

En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.

Ain, Rimmon, en Ether, en Asan; vier steden en haar dorpen;

Ain, Rimon kaj Eter kaj Asxan:kvar urboj kaj iliaj vilagxoj.

Ain, Rimmon, Eter ja Asan: neljä kaupunkia kylinensä;

Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;

poi Ain, e Rimmon, ed Eter, e Asan; quattro città, con le lor villate;

Ain, Rimmon, Ether e Ashan: quattro città e i loro villaggi;

A Aina, a Rimono, a Etere, a Ahana; e wha nga pa me nga kainga;

Ain, Rimon, Eter, şi Aşan, patru cetăţi, şi satele lor;

Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их,

Ain, Rimmon, at Eter, at Asan, apat na bayan pati ng mga nayon niyaon:

อายิน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็นสี่หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย

A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san: hết thảy bốn thành cùng các làng của nó;

iAyin, neRimon, ne-Etere, neAshan; imizi emine inemizana yayo,

又有亚因、利门、以帖、亚珊,共四座城,还有属于这些城的村庄;

又有亞因、利門、以帖、亞珊,共四座城,還有屬於這些城的村莊;

又 有 亚 因 、 利 门 、 以 帖 、 亚 珊 , 共 四 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 ;

又 有 亞 因 、 利 門 、 以 帖 、 亞 珊 , 共 四 座 城 , 還 有 屬 城 的 村 莊 ;


ScriptureText.com