et Helon Dabir

A Helón con sus ejidos, y á Debir con sus ejidos,

Holon et sa banlieue, Debir et sa banlieue,

und Holon und seine Bezirke, und Debir und seine Bezirke,

Holon und seine Vorstädte, Debir und seine Vorstädte,

Holon und seine Weideplätze,

en Holon met sy weiveld, en Debir met sy weiveld,

Holonin me tokat për kullotë, Debirin me tokat për kullotë,

Holon i předměstí jeho, a Dabir s podměstím jeho;

Cholón i s pastvinami a Debír i s pastvinami,

Holon med omliggende Græsmarker, Debir med omliggende Græsmarker,

En Holon en haar voorsteden, en Debir en haar voorsteden;

kaj HXolon kaj gxiajn cxirkauxajxojn, kaj Debir kaj gxiajn cxirkauxajxojn,

Holonin esikaupunkeinensa ja Debirin esikaupunkeinensa,

Holont és annak legelõjét, és Debirt és annak legelõjét;

e Holon e i suoi contorni; e Debir e i suoi contorni;

Holon e il suo contado, Debir e il suo contado,

A Horono me ona wahi o waho ake, a Tepiri me ona wahi o waho ake;

Holonul şi împrejurimile lui, Debirul şi împrejurimile lui,

Холон и предместья его, Давир и предместья его,

At ang Helon pati ng mga nayon niyaon, at ang Debir pati ng mga nayon niyaon;

เมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีร์พร้อมทุ่งหญ้า

Hô-lôn và đất chung quanh thành, Ðê-bia và đất chung quanh thành,

neHolon nedlelo layo, neDebhiri nedlelo layo,

何仑和何仑的郊野,底璧和底璧的郊野,

何崙和何崙的郊野,底璧和底璧的郊野,

何 仑 和 属 城 的 郊 野 , 底 璧 和 属 城 的 郊 野 ,

何 崙 和 屬 城 的 郊 野 , 底 璧 和 屬 城 的 郊 野 ,


ScriptureText.com