qui fuit Matthathiae qui fuit Amos qui fuit Naum qui fuit Esli qui fuit Naggae

Que fué de Mattathías, que fué de Amós, que fué de Nahum, que fué de Esli,

fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,

des Mattathias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Naggai,

der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn des Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Eslis, der war ein Sohn Nangais,

des Mattathias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai,

die seun van Mattat¡as, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van N ggai,

bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Eslit, bir i Nagait;

Kterýž byl Matatiášův, kterýž byl Amosův, kterýž byl Naum, kterýž byl Esli, kterýž byl Nagge,

Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai,

Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,

Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai,

de Matatias, de Amos, de Nahxum, de Esli, de Nagaj,

Joka oli Mattatian poika, joka oli Amoksen poika, joka oli Naumin poika, joka oli Eslin poika, joka oli Naggain poika,

[Ez] Matthatiásé[, ez] Ámosé, [ez] Naumé, [ez] Eslié, [ez] Naggaié,

figliuol di Mattatia, figliuol di Amos, figliuol di Naum, figliuol di Esli, figliuol di Nagghe,

di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Naggai,

Tama a Matatiaha, tama a Amoho, tama a Nahumu, tama a Eheri, tama a Nakai,

fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,

Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage,

ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอัส ซึ่งเป็นบุตรอาโมส ซึ่งเป็นบุตรนาฮูม ซึ่งเป็นบุตรเอสลี ซึ่งเป็นบุตรนักกาย

Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-ghê,

kaMatatiya, ka-Amos, kaNahum, kaEsli, kaNagayi,

玛他提亚、亚摩斯、拿鸿、以斯利、拿该、

瑪他提亞、亞摩斯、拿鴻、以斯利、拿該、

约 瑟 是 玛 他 提 亚 的 儿 子 ; 玛 他 提 亚 是 亚 摩 斯 的 儿 子 ; 亚 摩 斯 是 拿 鸿 的 儿 子 ; 拿 鸿 是 以 斯 利 的 儿 子 ; 以 斯 利 是 拿 该 的 儿 子 ;

約 瑟 是 瑪 他 提 亞 的 兒 子 ; 瑪 他 提 亞 是 亞 摩 斯 的 兒 子 ; 亞 摩 斯 是 拿 鴻 的 兒 子 ; 拿 鴻 是 以 斯 利 的 兒 子 ; 以 斯 利 是 拿 該 的 兒 子 ;


ScriptureText.com