qui fuit Melea qui fuit Menna qui fuit Matthata qui fuit Nathan qui fuit David

Que fué de Melea, que fué de Mainán, que fué de Mattatha, que fué de Nathán,

fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,

des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,

der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams, der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids,

des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,

die seun van Mel‚as, die seun van Mainan, die seun van M ttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,

bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit;

Kterýž byl Meleův, kterýž byl Ménamův, kterýž byl Matatanův, kterýž byl Nátanův, kterýž byl Davidův,

Melea, Menna, Mattath, Natham, David,

Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,

Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David,

de Melea, de Mena, de Matata, de Natan, de David,

Joka oli Melean poika, joka oli Mainanin poika, joka oli Mattatan poika, joka oli Natanin poika, joka oli Davidin poika,

[Ez] Méleáé, [ez] Maináné, [ez] Mattátáé, [ez] Nátáné, [ez] Dávidé,

figliuol di Melea, figliuol di Mena, figliuol di Mattata, figliuol di Natan, figliuol di Davide,

di Melea, di Menna, di Mattatha, di Nathan, di Davide,

Tama a Merea, tama a Menana, tama a Matata, tama a Natana, tama a Rawiri,

fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,

Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David,

ซึ่งเป็นบุตรเมเลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนัน ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา ซึ่งเป็นบุตรนาธัน ซึ่งเป็นบุตรดาวิด

Mê-lê-a con Men-na, Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than, Na-than con Ða-vít,

kaMaleya, kaMina, kaMatata, kaNatan, kaDavide,

米利亚、买拿、马达他、拿单、大卫、

米利亞、買拿、馬達他、拿單、大衛、

以 利 亚 敬 是 米 利 亚 的 儿 子 ; 米 利 亚 是 买 南 的 儿 子 ; 买 南 是 玛 达 他 的 儿 子 ; 玛 达 他 是 拿 单 的 儿 子 ; 拿 单 是 大 卫 的 儿 子 ;

以 利 亞 敬 是 米 利 亞 的 兒 子 ; 米 利 亞 是 買 南 的 兒 子 ; 買 南 是 瑪 達 他 的 兒 子 ; 瑪 達 他 是 拿 單 的 兒 子 ; 拿 單 是 大 衛 的 兒 子 ;


ScriptureText.com