qui fuit Iacob qui fuit Isaac qui fuit Abraham qui fuit Thare qui fuit Nachor

Que fué de Judá, que fué de Jacob, que fué de Isaac, que fué de Abraham, que fué de Thara, que fué de Nachôr,

fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,

des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Thara, des Nachor,

der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein Sohn Tharahs, der war ein Sohn Nahors,

des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Thara, des Nahor,

die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,

bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tares, bir i Nakorit;

Kterýž byl Izákův, kterýž byl Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž byl Náchorův,

Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor,

Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn,

Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van Nachor,

de Jakob, de Isaak, de Abraham, de Terahx, de Nahxor,

Joka oli Jakobin poika, joka oli Isaakin poika, joka oli Abrahamin poika, joka oli Taran poika, joka oli Nahorin poika,

[Ez] Jákóbé, [ez] Izsáké, [ez] Ábrahámé, [ez] Táréé, [ez] Nákhoré,

figliuol di Giacobbe, figliuol d’Isacco, figliuol d’Abrahamo, figliuol di Tara, figliuol di Nahor,

di Giacobbe, d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di Nachor,

Tama a Hakopa, tama a Ihaka, tama a Aperahama, tama a Tera, tama a Nahora,

fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,

Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nacor,

ซึ่งเป็นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิสอัค ซึ่งเป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่งเป็นบุตรนาโฮร์

Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác, Y-sác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê, Tha-rê con Na-cô,

kaYakobi, kaIsake, ka-Abraham, kaTera, kaNahore,

雅各、以撒、亚伯拉罕、他拉、拿鹤、

雅各、以撒、亞伯拉罕、他拉、拿鶴、

犹 大 是 雅 各 的 儿 子 ; 雅 各 是 以 撒 的 儿 子 ; 以 撒 是 亚 伯 拉 罕 的 儿 子 ; 亚 伯 拉 罕 是 他 拉 的 儿 子 ; 他 拉 是 拿 鹤 的 儿 子 ;

猶 大 是 雅 各 的 兒 子 ; 雅 各 是 以 撒 的 兒 子 ; 以 撒 是 亞 伯 拉 罕 的 兒 子 ; 亞 伯 拉 罕 是 他 拉 的 兒 子 ; 他 拉 是 拿 鶴 的 兒 子 ;


ScriptureText.com