Marcus Aristarchus Demas Lucas adiutores mei

Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores.

ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'oeuvre.

Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.

Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Gehilfen.

Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.

ook Markus, Arist rchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders.

Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me frymën tuaj. Amen.

Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.

Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.

Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.

Marko, Aristarhxo, Demas, Luko, miaj kunlaborantoj.

Markus, Aristarkus, Demas, Luukas, minun apulaiseni.

[Tovább]á Márk, Aristárkhus, Démás [és] Lukács, az én munkatársaim.

e Marco, ed Aristarco, e Dema, e Luca, miei compagni d’opera, ti salutano.

Così fanno Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei compagni d’opera.

Ratou tahi ko Maka, ko Aritaku, ko Rimaha, ko Ruka, oku hoa mahi.

tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.

Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.

At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa.

มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน

Mác, A-ri-tạc, Ðê-ma và Lu-ca, cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy.

kwanoMarko, noAristarko, noDemasi, noLuka, abasebenzisana nam.

以及我的同工马可、亚里达古、底马、路加都问候你。

以及我的同工馬可、亞里達古、底馬、路加都問候你。

与 我 同 工 的 马 可 、 亚 里 达 古 、 底 马 、 路 加 、 也 都 问 你 安 。

與 我 同 工 的 馬 可 、 亞 里 達 古 、 底 馬 、 路 加 、 也 都 問 你 安 。


ScriptureText.com